Mộ tháp đá

Mẫu mộ đá tháp đẹp, Mộ tháp đá ( tháp bằng đá hay mộ tháp phật giáo ) dùng cho chùa chiền để chôn cất những vị cao tăng khi viên tịch. Mộ tháp đá ( tháp bằng đá hay mộ tháp phật giáo ) có nhiều mẫu và kích thước, có thể giật cấp hoặc không.